German submarines to Egypt

German submarines to Egypt