Turkish ambassador to Washington

Turkish ambassador to Washington