Palestinian fishermen shot by Israeli navy

Palestinian fishermen shot by Israeli navy