Palestinians die on Gaza-Egypt border

Palestinians die on Gaza-Egypt border